3 τρόποι σχεδίασης της φοράς ένθεσης και έδρασης του χειρουργικού οδηγού.

3 τρόποι σχεδίασης της φοράς ένθεσης και έδρασης του χειρουργικού οδηγού.

Η καλή εφαρμογή και σταθερή έδραση ενός χειρουργικού οδηγού είναι βασική προυπόθεση για την ακρίβεια της μεταφοράς του υπολογιστικού σχεδίου.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις οδηγών που εδράζονται είτε μόνο σε δόντια ή σε δόντια και βλεννογόνο, ο τρόπος με τον οποίο θα σχεδιαστεί η φορά ενθέσεως επηρεάζει τόσο την τοποθέτηση όσο και τη συγκράτηση του οδηγού.

Στο βίντεο παρουσιάζονται 3 τρόποι σχεδίασης, οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν είτε μεμονωμένα ή σε συνδυασμό ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

(The good fit and stable seating of a surgical guide is a basic prerequisite for the accuracy of the surgical plan.

Especially in cases of guides that are either tooth-supported alone or tooth-mucosa supported, the way in which the path of insertion will be designed affects both the positioning and retention of the guide.

In the video, 3 design methods are presented, which can be applied either individually or in combination depending on the particularities of each case.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*