CDF: Ένας κόμβος για την υπολογιστική χειρουργική και αποκατάσταση.

Στην εποχή μας, το παρόν και το μέλλον της επιστήμης αναπτύσσεται μέσα στη διεπιστημονικότητα, δηλαδή μέσα στη δημιουργική συνεργασία και σύγκλιση διαφορετικών κλάδων με το μοχλό της τεχνολογικής προόδου. Τα διεπιστημονικά όρια διαμορφώνονται και αναθεωρούνται δυναμικά ανάλογα με το αντικείμενο και τους στόχους κάθε έρευνας και εφαρμογής.

Ειδικότερα, στην επιστήμη που αφορά τις ασθένειες του στοματογναθικού συστήματος, η ψηφιακή προσέγγιση όχι μόνο αλλάζει ριζικά τις συμβατικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο θεραπείας και τις επεμβάσεις, αλλά επιπλέον μπορεί να αναθεωρείται και να ανανεώνεται συνεχώς μέσω ενημερωμένων “ψηφιακών ροών εργασίας”.

Στον πυρήνα αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι ιατρικοί και τεχνικοί κλάδοι συγκλίνουν με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους των παρεχόμενων προληπτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών και κυρίως την ανάπτυξη θεραπειών που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τις συμβατικές μεθόδους. Στο βαθμό που αυτοί οι στόχοι εκπληρώνονται, αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενσωματώνεται στον πυρήνα της λεγόμενης “4ης Βιομηχανικής Επανάστασης”.

Η καθημερινή κλινική πρακτική δίνει την εντύπωση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αργός και αφορά λίγους επαγγελματίες, καθώς η εφαρμογή του απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακριβές υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Το κλειδί για την απελευθέρωση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους ασθενείς είναι η κατάλληλη διεπιστημονική εκπαίδευση και γνώση. Και τότε γίνεται σαφές ότι αυτό το ψηφιακό μέλλον, που είναι πιο οικονομικό και πιο ποιοτικό, όπως έγραψε ο William Gibson, “είναι ήδη εδώ, απλά δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο.”.

Όσο περισσότερο καθιερώνονται και ενισχύονται οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις, αυτό το «ψηφιακό μέλλον» θα γίνεται η τρέχουσα καθημερινή πρακτική για τους περισσότερους. Αυτό το νόημα εκφράζεται με τον “αντιφατικό” τίτλο “Τρέχον Ψηφιακό Μέλλον” ως το κύριο αντικείμενο ενός διεπιστημονικού κόμβου που είναι ανοιχτός σε όλους τους σχετιζόμενους επαγγελματίες και ερευνητές.

Σήμερα προχωρούμε με το βλέμμα στην ανάπτυξη πανεπιστημιακών διεπιστημονικών προγραμμάτων που θα γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στους τεχνικούς και ιατρικούς επιστημονικούς κλάδους, αλλά και με τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων που θα επιχειρούν τέτοιες συνδυαστικές εφαρμογές.

Προς αυτή την κατεύθυνση και η δημιουργία του cdfhub.com με αρχικό αντικείμενο την υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία και θεματικές ενότητες, όπως:

Σχέδιο Θεραπείας

Για την εισαγωγή των ιατρικών εικόνων.

Για την τμηματοποίηση (segmentation) και τη σημασία της στα επόμενα σχεδιαστικά βήματα.

Μονάδα οδοντικού εμφυτεύματος

Για την σχεδίαση της τοποθέτησης και τον υπολογισμό της ακρίβειας

Χειρουργικοί οδηγοί και νάρθηκες

Για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων με και χωρίς το στάδιο της συμβατικής ή ψηφιακής αποτύπωσης και ταύτισης (registration) με ιδιαίτερη αναφορά στον τύπο οδηγού ο οποίος εδράζεται επί οστού και βλεννογόνου με στόχο τον περιορισμό της έκτασης των κρημνών και της χρήσης καρφίδων σταθεροποίησης.

Για τη διενέργεια διαβλεννογόνιων τομών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νωδών γνάθων με οξύαιχμες οστικές ακρολοφίες.

Για την χρήση της τεχνολογίας FFF (Fused Filament Fabrication) με υλικό εκτύπωσης το PLA στην κατασκευή χειρουργικών οδηγών.

Για την φορά ενθέσεως και την έδραση των οδηγών.

Για τους νάρθηκες συγκλείσεως.

Αποκατάσταση

Για το προφίλ ανάδυσης και τις προσωρινές επιεμφυτευματικές προσθέσεις σε περιπτώσεις άμεσης αποκατάστασης επί μερικής νωδότητας με και χωρίς το στάδιο της συμβατικής ή ψηφιακής αποτύπωσης και ταύτισης(regsitration).

Τεχνητή νοημοσύνη

Για την αυτοματοποίηση της τμηματοποίησης (segmentation).

Εικονική πραγματικότητα

Για την προσομοίωση επεμβάσεων και αποκαταστάσεων.

CDF: A hub on image-guided surgery and rehabilitation.

In our times, the present and the future of science develops within interdisciplinarity, that is, within the creative collaboration and convergence of different disciplines with the lever of technological progress. The interdisciplinary boundaries are formed and revised dynamically depending on the scientific subject and the goals of each research and application.

In particular, in the science involving the diseases of the oromandibular system, the digital approach not only radically changes the conventional methods used in treatment planning and operations, but can additionally be reviewed and constantly renovated through updated “digital workflows”.

At the core of this digital transformation, medical and technical disciplines are converging to improve the quality, reduce the cost of preventive and therapeutic services provided and mainly to develop treatments that could not be achieved following the conventional methods. To the extent that these goals are met, this digital transformation is embedded in the core of the so-called “4th Industrial Revolution”.

Daily clinical practice gives the impression that digital transformation is slow and concerns few practitioners since its implementation requires large investments in equipment and expensive services. However, this is not the case. The key to unlocking the benefits of technology for healthcare professionals as well as patients is the appropriate interdisciplinary training and knowledge. And then, it becomes clear that this digital future, that is more economical  and of higher quality, as William Gibson wrote, “it’s already here – it’s just not evenly distributed.”

As more interdisciplinary approaches are established and strengthened, this “digital future” will become the current daily practice for most. This is expressed by the “contradictory” title “Current Digital Future ” as the main object of an interdisciplinary hub that is open to all related professionals and researchers.

Today, we are moving forward with an eye toward the development of university-based interdisciplinary programs that will bridge the gap between the technical and medical disciplines, as well as the creation of interdisciplinary teams that will attempt such combined applications.

The creation of cdfhub.com is aimed in this direction with the initial objective of image-guided dental implantology.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ(#TOPICS HASHTAGS)

#ConeBeamComputerTomography(Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης)

#Ultrasound(Υπερηχογράφημα)

#DataAcquisition (Λήψη δεδομένων)

#TreatmentPlan (Σχέδιο θεραπείας)

#DentalImplantSet(Μονάδα οδοντικού εμφυτεύματος)

#IncisionTemplate (Οδηγοί χειρουργικής τομής)

#SurgicalGuide (Χειρουργικοί οδηγοί)

#OcclusionSplint (Νάρθηκες συγκλείσεως)

#PathOfInsertion (Φορά ενθέσεως)

#EmergenceProfile (Προφίλ ανάδυσης)

#ProvisionalProstheses (Προσωρινές προσθετικές αποκαταστάσεις)

#AccuracyEvaluation (Υπολογισμός ακρίβειας)

#ImageGuidedNavigation(Πλοήγηση με καθοδήγηση εικόνας)

#3DPrintingMaterials (Υλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης)

#Photogrammetry(Φωτογραμμετρία)

#FreeAndOpenSourceSoftware (Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα)

#ArtificialIntelligence (Τεχνητή νοημοσύνη)

#VirtualReality (Εικονική πραγματικότητα)

Υπεύθυνος ιστοσελίδας (Website manager): Δ. Τρικεριώτης (D. Trikeriotis), Στοματικός & γναθοπροσωπικός χειρουργός (OMFS)