Σχεδίαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων και χειρουργικού οδηγού με υπολογισμό της ακρίβειας τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ): μια in vivo μελέτη.

Σχεδίαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων και χειρουργικού οδηγού με υπολογισμό της ακρίβειας τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ): μια in vivo μελέτη.

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης και ανάπτυξης μιας ενιαίας πλατφόρμας ΕΛΛΑΚ όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν όλα τα στάδια επεξεργασίας και σχεδιασμού καθώς και ο υπολογισμός της ακρίβειας χωρίς μετεγχειρητική αξονική τομογραφία.

Purpose: To explore the possibility of using and developing free and open source software in which the whole sequence of preparation of the working layout, implant planning, guide design and calculation of accuracy without postoperative computed tomography could be performed.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο CARS 2021 (Μόναχο 21-25/6/2021) και δημοσιεύτηκε στο International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery (Int J CARS  2021; 16 (S1): 26-27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*