Η καλή εφαρμογή και σταθερή έδραση ενός χειρουργικού οδηγού είναι βασική προυπόθεση για την ακρίβεια της μεταφοράς του υπολογιστικού σχεδίου. Ειδικότερα στις περιπτώσεις οδηγών που εδράζονται είτε μόνο σε δόντια ή σε δόντια και βλεννογόνο, ο τρόπος με τον οποίο …

3 τρόποι σχεδίασης της φοράς ένθεσης και έδρασης του χειρουργικού οδηγού. Read more »

Σκοπός της μελέτης ήταν: α) να παρουσιαστεί μια κλινική σειρά περιπτώσεων στατικά καθοδηγούμενης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων που σχεδιάστηκε με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και εκτυπώθηκε με την τεχνολογία FFF και β) να υπολογιστεί η κλινική έκβαση. (The aim …

Εφαρμογή του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ) και της τεχνολογίας κατασκευής με σύντηξη νήματος(FFF) στην στατικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων: μια αναδρομική μελέτη. Read more »

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης και ανάπτυξης μιας ενιαίας πλατφόρμας ΕΛΛΑΚ όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν όλα τα στάδια επεξεργασίας και σχεδιασμού καθώς και ο υπολογισμός της ακρίβειας χωρίς μετεγχειρητική αξονική τομογραφία. Purpose: To explore the …

Σχεδίαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων και χειρουργικού οδηγού με υπολογισμό της ακρίβειας τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα(ΕΛΛΑΚ): μια in vivo μελέτη. Read more »